Kancelaria Adwokacka             Andrzej Synowiec
  
Wersja Polska English Version
Obszary Praktyk
Prawo gospodarcze: kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, sporządzanie i opiniowanie umów, w tym umów w zakresie własności intelektualnej, umów agencyjnych, regulaminów, statutów i in., reprezentacja w negocjacjach, zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy, reprezentacja przed organami administracyjnymi, rzecznikami konsumentów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, urzędami skarbowymi, ZUS, urzędami skarbowymi, UKS itp. Sporządzanie projektów umów i opinii prawnych w języku angielskim. Kompleksowa obsługa podmiotów zagranicznych.

Prawo cywilne: regulacja stanów prawnych nieruchomości, zasiedzenie, najem, naruszenie posiadania, ochrona własności, zniesienie współwłasności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe i dział spadku, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, ustawa o własności lokali, sprawy o naprawienie szkody i zadośćuczynienie, skargi kasacyjne.

Prawo karne: obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym, w szczególności w zakresie przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw gospodarczych i komunikacyjnych oraz spraw z zakresu prawa karnego skarbowego reprezentacja oskarżycieli posiłkowych, prywatnych i subsydiarnych, sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, kara łączna).

Prawo rodzinne: rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego, alimenty, władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych: reprezentacja pracownika i pracodawcy przed sądem, ustalenie istnienia stosunku pracy, odwołanie od wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, zapłata wynagrodzenia, mobbing, odwołania od decyzji ZUS.

Prawo podatkowe: doradztwo prawne, reprezentacja przed organami skarbowymi, odwołania od decyzji podatkowych, reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym, obrona w sprawach karnoskarbowych.

Prawo administracyjne: doradztwo prawne, reprezentacja przed organami administracyjnymi, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, w szczególności w zakresie decyzji z zakresu prawa budowlanego, odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Fundusze europejskie: obsługa prawna projektów korzystających z dofinansowania z UE, pomoc prawna przy sporządzaniu umów, opinie prawne, odwołania od decyzji.